زرد پره سر آبی


نام علمی : Emberiza Caesiaنام انگلیسی: Cretzschmar's Bunting نام فارسی: زرد پره سر آبی


مشخصات ظاهری: طول بدن 5/16 سانتیمتر شبیه زرد پره ی سر زیتوی به رنگ روشن است. در پرنده ی نر سر و نوار سینه ربه رنگ آبی خاکستری روشن، گلو قرمز آخری و دمگاه قرمز نخودی است. پرهای پوششی زیر تنه به رنگ قرمز آخری روتنه قرمز قهوه ای با رگه هایی از زرد است. پرنده ماده کدرتر است و اغلب رگه هایی به رنگ دودی خاکستری در سر و سینه دارد.

صدا: صدایی ساده تدر از صدای ززد پره ی سر زیتونی شبیه « دی یو- دی یو- دی یو» دارد

زیستگاه : د رحاشیه ی لخت بپه ماهور ها که گاهی بوته هایی دارند و به صورت عبوری در کشتزارها دیده می شود. در ایران به صوتر سرگردان دیده شده است.منبع:کويرها و بيابان هاي ايران