بلند ترین درختان نخل دنیا در دره کوکورا - کلمبیاCocora Valley: The Valley of Palms

مطالب جالب دیگر: