بعد از زایمان واضح است که سگ ماده درخواست بیشتری برای تغذیه توله ها خواهد داشت.
تعداد کمی از سگ های ماده غذای کمی را در 48ـ24 ساعت اول بعد زایمان می خورند، بعد از اینکه اشتهای آنها برای همه مواد معدنی سریع افزایش می یابد و به حداکثر خود در حدود 3 هفته بعد زایمان می رسد. در این دوره مواد معدنی
Ca و P و ویتامین D به اندازه کافی باید داده شود.

بسته به تعداد توله هایی که شیر می دهد نیاز سگ ماده از حدود 2 برابر غذای نگهدارنده سطح نرمال نیازهای بدن در هفته اول شیردهی تا 3 برابر از 4ـ7 هفتگی افزایش می یابد.
خوب است که پودر شیر یا گوشت را روزانه در دوره شیردهی داده شود و شیر ـ گوشت و سایر مکمل ها منظم بین وعده های غذای نرمال داده شود.
غذا دهی متعدد (وعده های مختلف) در اواخر آبستنی باید تا زمان شیردهی ادامه یابد.
در شرایط نرمال تولید شیر در سگ ماده در 2 یا 3 هفته بعد از زایمان می باشد که به تدریج پس از سن 5 یا 6 هفتگی کاهش می یابد.
وقتی توله ها حرکت نرمال را به دست آوردند باید تشویق به خوردن غذا غیر از شیر سگ ماده شوند.
همانطور که زمان از شیرگیری پیش می رود غذادهی سگ ماده را نیز محدود کرده تا مشکلات کمتری در زمان قطع کامل شیردهی روی دهد.
در روز قطع شیردهی، به سگ ماده هیچ غذایی را ندهید ولی میزان زیادی آب باید در دسترس او قرار گیرد.
در روز دوم یک سوم غذای همیشگی که در حالت عادی به سگ ماده داده می شد، بدهید و در روز سوم، سه چهارم همین مقدار غذا و سپس مانند گذشته،
به همان غذای همیشگی را قبلاً بدهید. برنامه غذایی تنظیم شده به کاهش تولید شیر کمک می کند.