میدان دوّاب شهرستان اهر/ تصویریعکس: پرویز گلی زاده/ فارس