اين تصاوير زيبا توسط عکاس خوش ذوق ايرلندي در جزيره اي در آفريقاي جنوبي گرفته شده است که کوسه بزرگ سفيد به دنبال شکار خود از آب بيرون آمده و در غروب خورشيد درخشيده است .