حیوانات وحشی همانطور که از نامشان پیدا است اهلی نمیشوند و خوی وحشی گری خود را همیشه در خود حفظ میکنند. در این میان انسان هایی هستند که با از خود گذشتگی خود را به آنها نزدیک کرده و رابطه های عاطفی عمیقی برقرار میکنند.
منبع:topnop.ir