جنگلهای ارسباران که گویی بهشت گمشده آذربایجان است با مناظر بدیع و زیبای خود هر انسانی را شیفته خود کرده و در دنیای چشمنواز خود غرق می کند.

[IMG]http://www.pic.iran-forum.ir/images/**sv6qtr2rp2cj1bsgs.jpg[/IMG]