جکوی انگشت ریشه دار اورسمان

نام علمی : crossobamon eversmanniنام انگلیسی : eversmann's fringe toed نام فارسی:جکوی انگشت ریشه دار اورسمان
مشخصات: 5 تا 11 فلس گلويي در تماس با فلس چانه اي؛ فاقد فلس زير چانه اي؛ انگشتها راست، در مفاصل انحناء وجود ندارد، و در سطح زيرين پوشيده از تيغه هاي دندانه دار؛ انگشتها در طرفين با ريشه هاي شانه اي شكل؛ فلسهاي پشتي كوچك، نيمه نيمه رويهم قرار دارند و با برآمدگيهاي بزرگتر آميخته اند؛ منافذ پيش مخرجي فقط در نرها وجود دارد.

رنگ آميزي: سطح رويي بدن زرد مايل به قهوه اي روشن يا حنايي، با تعداد اندكي نقاط قهوه اي تيره، اغلب محدود به برآمدگي هاي پشتي، بعضي اوقات در امتداد مهره ها بهم پيوسته اند، كه نوارهاي عرضي كوتاهي را تشكيل مي دهند؛ يك خط تيره از پوزه شروع از چشم گذشته و تا عقب شانه ها، و بعضي اوقات در طول پهلوها امتداد مي يابند؛ اندامهاي حركتي خالدار و مشبك قهوه اي تيره؛ سطح شكمي كرم؛ دم با نوارهاي عرضي تيره كه در يك سوم انتهايي يا بيشتر، بهم پيوسته اند.

زيستگاه: نواحي نسبتاً خشك، در دشتهاي ماسه اي، شنزارها، روستاها و آباديها، با پوشش گياهي متراكم يا پراكنده بوته اي، درختچه اي و غيره.

عادات و رفتار: عمده فعاليت در شب؛ روزها زير بوته ها، در حفره ها و غيره بسر مي برند؛ از حشرات و عنكبوتيان تغذيه مي كنند.

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و تاجيكستان.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 50 ميليمتر دم 72 ميليمتر.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران