این تصاویر چشمگیر، زندگی زنبور را از چشم اندازی متفاوت نشان می دهند و بعد آرامش و زیبایی زنبورهای متواضع را در دوربین قاب گرفته است.

منبع:باشگاه خبر نگاران