سنجابی که از مادرش جدا شده و بامستند ساز 34 ساله زندگی مي کند ، بچه سنجاب زیبا و در عین حال ساکتی است که در سفر بامستند ساز ، همه جا رفته و برای استراحت، کیبورد لپ تاپ وی و حتي ليوان قهوه را انتخاب می کند. اين مستند ساز یک ماه از وی مراقبت کرد و بعد وی را به حیات وحش خود بازگرداند.


منبع:باشگاه خبر نگاران