رنده کوچک که توسط دوست انسان خود از مرگ حتمی نجات یافته، پس از بهبودی تصمیم بر آن گرفت تا کنار ناجی خود به زندگی ادامه دهد و نام اَبی را نیز برای خود پسندیده است.