1-باله ی جلویی
2-باله ی خلفی
3-باله ی مخرجی
4-باله ی سینه ای
5-باله ی شکمی یا لگنی
6-سرپوش آبششی
7-ساقه ی دمی
8-چشم
9-دهان