آثار بسیار زیبای Anke Weiss هنرمند هلندی توسط بسته و قوطیهای بدرد نخور غذا و نوشیدنی .این بسته ها بوسیله سوزن سوراخ شده و به اشکال بسیار زیبای هنری درآمده اند سپس داخل آنها لامپ گذاشته شده که جلوه بسیار زیبایی به آِن آثار می دهد.