عفونت استرپتوكوكي چيست؟
با گذشت كمتر از 20 روز از انتشار خبر آلودگي ماهيان پرورشي به بيماري «استرپتوكوك» به عنوان بيماري مشترك بين انسان و آبزيان، واكنش مسوولان مربوطه نسبت به اين خبر درخور توجه است. هرچند اين خبر در ابتدا از سوي بخش خصوصي،*همچون رئيس اتحاديه شركت*هاي تعاوني تكثير، پرورش و صادرات آبزيان يا ديگر توليدكنندگان منتشر شد و در نهايت مي**توانست خود آنها را متحمل ضرر و زيان كند، *اما به واقع اين مسوولان دولتي بودند كه آلودگي* ماهيان پرورشي را كذب خواندند!
طبق گزارش موسسه تحقيقات شيلات ايران،*بيماري استرپتوكوك تاكنون از استان فارس، كهگيلويه و بويراحمد،* مازندران و... طي 7 سال گذشته گزارش شده است. با اين حال صرف*نظر از اينكه آيا به واقع آلودگي* در كار بوده است يا خير،*اطلاع از اين بيماري و نحوه انتقال آن به آبزيان و انسان و روش*هاي پيشگيري و درمان استرپتوكوك مي**تواند سهم قابل*توجهي در ارتقاي آگاهي*هاي عمومي مديران،*توليدكنندگان و مردم داشته باشد.

عفونت استرپتوكوكي چيست؟

هفت سال قبل درست زماني كه وينستن و همكارانش در خانه مشغول بررسي عامل انتقال باكتري استرپتوكوك آبزيان به تعدادي از كارگران مزارع پرورش ماهي بودند،*غياثي،كارشناس موسسه تحقيقات شيلات ايران اين باكتري را براي نخستين بار از قزل*آلاي رنگين*كمان در مازندران جدا كرد.
به گزارش دفتر بهداشت و بيماري*هاي آبزيان در موسسه تحقيقات شيلات ايران جنس استرپتوكوكوس از جمله باكتري*هاي كوكسي گرم مثبت است كه در تعدادي از موجودات قادر است بيماري*هاي جدي ايجاد كند.
بيماري استرپتوكوكوزيس در ماهيان به عنوان يك بيماري رايج مطرح نيست اگر چه در موارد ابتلا مي**تواند تلفات قابل*ملاحظه*اي را به همراه داشته باشد. برخي از استرپتوكوك*هاي دريايي در شرايط خاص مي**توانند در انسان بيماري*زا باشند. البته اين*گونه*ها معمولا قادر به ايجاد بيماري* در افراد سالم نيستند.
علاوه بر جنس استرپتوكوك،*گروه*هاي ديگري از باكتري*هاي مرتبط با اين دسته وجود دارد كه مي**توانند عوارض و بيماري*هاي مشابهي را ايجاد كنند از جمله:* لاكتوكوكوس*ها (Lactococcus)، *انتروكوكوس*ها (Entrococcus) و واگوكوکوس*ها (Vagococcus).
معمولا تمامي بيماري*هاي ايجاد شده توسط باكتري*هاي مذكور به عنوان بيماري استرپتوكوكوزيس تلقي مي**شوند. بيماري استرپتوكوكوزيس نخستين بار در سال 1957 از قزل*آلاهاي پرورشي در ژاپن گزارش شد (Hoshina et al1958) به دنبال آن گونه*هاي ديگري از ماهيان از جمله آزاد ماهيان،*كفال،*تيلاپيا،*� �زل*آلاي دريايي، ماهيان خاوياري،*باس مخطط،*مارماهي و تعدادي از ماهيان زينتي نسبت به بيماري حساس تشخيص داده شدند.

بيماري در بيش از 24 گونه از ماهيان آب* شيرين و دريايي و همچنين ماهيان پرورشي و وحشي گزارش شده است. مطالعات اخير نشان مي**دهد كه اغلب گونه*هاي استرپتوكوك كه مي**توانند ماهي را آلوده كنند قابل سرايت به انسان هم هستند، ولي گونه غالب بيماري*زاي مشترك بين انسان و آبزيان،*گونه اينايي (S.iniae) است.
عفونت*هاي استرپتوكوكي در ماهي*ها اغلب با تعدادي از انواع استرس*هاي زيست*محيطي همراه است. اين بيماري در صورت مناسب نبودن شرايط محيطي در سيستم*هاي مداربسته هم امكان وقوع خواهد داشت.
قياسي و همكاران در سال 1379 طي گشت*هاي تحقيقاتي در استان مازندران اين باكتري را از تعدادي از ماهيان مولد جداسازي و گزارش كردند.

پس از آن اخلاقي وهمكاران در سال 1380 روي وقوع استرپتوكوكوزيس در مزارع پرورشي ماهيان قزل*آلا در استان فارس تحقيق كردند و حساسيت گونه*هاي جدا شده نسبت به آنتي*بيوتيك آنتروفلاكاسين در مقايسه با گونه*هاي اينيايي و لاكتوكوكوس را مورد مطالعه قرار دارند.
اين گروه در سال 1996 روي ايمن*سازي ماهي ضد استرپتوكوكوزيس مطالعاتي را انجام داده است. در سال 2005 نيز سلطاني و همكاران روي مشخصات بيوفيزيكي و بيماريزايي عامل بيماري استرپتوكوكوزيس در ماهي قزل*آلا شروع به مطالعه كردند.
عفونت*هاي استرپتوكوكوسي مي**تواند منجر به تلفات بالايي (كمتر از 50 درصد) طي مدت سه تا هفت روز شود. معمولا در بسياري از موارد مزمن شيوع بيماري در طبيعت،*تلفات طي چندهفته اتفاق افتاده و شامل تعداد تلفات كمي از ماهيان، طي يك روز مي**شود.
براساس گزارش*هاي ارائه شده حركات شناي غيرعادي در ماهيان مبتلا به چشم مي**خورد بنابراين در مواردي كه شرايط محيطي فراهم باشد با مشاهده حركات نامتعادل شنا مي**توان به استرپتوكوكوزيس مشكوك بود.
البته اين علائم در تمامي ماهيان مبتلا ديده نمي*شود. از اين رو توجه به نكات ذيل به عنوان كليد اقدامات پيشگيري از وقوع بيماري حائزاهميت است.

الف) حفظ كيفيت مناسب آب كارگاه
ب) استفاده از موادغذايي سالم و كنترل شده
ج) پاكيزه نگهداشتن محيط و رعايت بهداشت كارگاه و پرسنل
د) در قرنطينه نگه*داشتن ماهيان جديدالورود به كارگاه
ه) شناسايي گونه*هاي حساس، اقدام سريع به شناسايي و تشخيص و درمان در صورت بروز بيماري
عوامل تاثيرگذار در بروز بيماري

اغلب عوامل بيماري*هاي عفوني در ماهيان را ميكروارگانيسم*هاي فرصت*طلب تشكيل مي**دهند. اين بدان معني است كه حضور عوامل پاتوژن در محيط*زيست ماهي جهت وقوع بيماري كفايت نمي*كند.
لذا عوامل ديگري بايستي وجود داشته باشد كه زمينه بيماري*زايي عامل پاتوژن و غلبه آن بر سيستم ايمني ماهي را فراهم سازد. به طور كلي اين عوامل مستعدكننده را تحت عنوان «استرس» مي**شناسيم. تعدادي از عوامل استرس*زا كه در وقوع بيماري استرپتوكوكوزيس موثر هستند، عبارتند از:*

الف) بالا رفتن درجه حرارت آب (به خصوص در فصل تابستان)
ب) بالا بودن تراكم ماهيان پرورشي
ج) دستكاري و برداشت محصول از استخر
د) پايين بودن كيفيت آب (بالا بودن آمونياك يا نيتريت و...)
ه) رويش شديد گياهي در منابع تامين آب

باكتري*هاي مختلف از نظر حدت بيماري*زايي در گروه*هاي مختلفي دسته*بندي مي**شوند. در اين دسته*بندي باكتري*هاي فرصت*طلب واقعي داراي كمترين و باكتري*هايي كه به عنوان پاتوژن اوليه شناخته شده*اند داراي بيشترين قدرت بيماري*زايي هستند.
با توجه به دسته*بندي فوق به نظر نمي*رسد كه باكتري استرپتوكوكوس يك پاتوژن فرصت*طلب واقعي باشد و در پاره*اي از موارد مشاهده شده كه مي*تو*اند به عنوان يك باكتري مهاجم عمل كند.

طي يك مطالعه (Ferguson et al.1994) تعدادي از ماهيان Minnow,Zebra با غلظت بالايي از باكتري مواجه داده شدند. در اين مطالعه تلفاتي حدود صددرصد طي دو تا چهار روز در ماهيان تحت آزمايش مشاهده شد.

لذا توجه به تشخيص سريع بيماري و مديريت آن در جهت جلوگيري از بروز خسارات حائزاهميت است. متاسفانه عدم توجه به انتخاب محل مناسب در گذشته زمينه بروز چنين مواردي را فراهم ساخته است. بالا بودن درجه حرارت آب خود زمينه بروز استرس دائمي و شيوع بيماري*هايي از قبيل استرپتوكوكوزيس است.
در خصوص رويش*هاي گياهي هم به همين صورت. با توجه به اينكه اين عوامل بستر مناسب براي كلونيزاسيون و تكثير باكتري هستند نقش مهمي در حفظ عامل بيماري*زا داشته و مداخلات پيشگيرانه*اي از قبيل واكسيناسيون را نيز با توجه به استمرار حضور عامل در محيط تضعيف مي**كند.
رواج نادرست تهيه غذاهاي ساختگي در مزارع نيز از عوامل تاثيرگذار در بروز اين بيماري است به طوري كه استفاده از شگ ماهيان جنوب يا ساير عناصر غذايي كه مي**توانند داراي بار آلودگي مختلفي باشند در شيوع و گسترش بيماري مي**تواند موثر باشند.

به اين علائم توجه كنيد!

شناي نامنظم،*از دست دادن تعادل،*بي*حالي ، تيرگي پوست،* اگزوفتالمي يك طرفه يا دو طرفه،*كدورت قرينه، خونريزي در اطراف يا داخل چشم،*صفحات آبششي، پايه باله*ها، ناحيه شكمي و اطراف مقعد،*آسيت، بروز زخم*هاي پوستي از جمله علائم بيماري* در ماهيان مبتلاست.
البته در برخي از موارد ابتلا اين امكان وجود دارد كه ماهي*ها تا زمان مرگ هيچ*گونه علائم كلينيكي نشان ندهند. از ميان علائم فوق*الذكر،*خونريزي،* بيرون زدن چشم*ها، شناي نامنظم و مرگ*ومير سريع از علائم شاخص بيماري محسوب مي**شود.

نكروپي (كالبدگشايي)

در كالبدگشايي علائم زير مشاهده مي**شود: تجمع مايعات خوني در محوطه بطني، طحال بزرگ و پرخون،*كبد بيرنگ،*تورم در اطراف قلب و كليه*ها. تعدادي از گونه*هاي استرپتوكوكوس باعث ايجاد عفونت در مغز و سيستم عصبي (مننژيت) ماهي*ها مي**شوند كه مي**تواند بيانگر علت شناي نامنظم و نامتعادل در ماهيان آلوده باشد.

نحوه تشخيص و درمان

در تشخيص تجربي استرپتوكوكوس تاكيد بر اخذ تاريخچه بيماري و علائم كلينيكي،*يافته*هاي كالبدگشايي، جداسازي و شناسايي باكتري* گرم مثبت از بافت*هاي مغز، طحال،*كليه*ها يا كبد بايستي موردتوجه قرار گيرد.
در ماهيان با شناي نامتعادل،*اگزوفتالمي،*خو نريزي و مرگ و مير شديد و سريع و مشاهده كوكسي*هاي گرم مثبت جداسازي شده از مغز، كليه يا ساير ارگان*هاي ذكر شده مي**توان شديدا به بيماري* مظنون شد.
براي تشخيص قطعي اقدام به كشت نمونه از اندام*هاي داخلي به* خصوص مغز و كليه و به دنبال آن جداسازي باكتري موردنياز است. محيط كشت انتخابي جهت استرپتوكوكوس آگار خوندار است.

انجام تست آنتي*بيوگرام جهت انتخاب آنتي*بيوتيك* مناسب براي درمان توصيه مي**شود. از جمله آنتي*بيوتيك*هاي موثر مي**توان به اريترومايسين و آموكسي*سيلين اشاره كرد. يك دوز خوراكي اريترومايسين از طريق غذا به مدت 10 تا 14 روز در درمان اين بيماري موثر است. براي اخذ درمان صحيح مراجعه به افراد متخصص و آزمايشگاه*هاي تشخيص معتبر قويا توصيه مي**شود.

سويه*هاي بيماري*زاي استرپتوكوك در ماهيان

گونه*هاي بيماري*زاي زيادي در آبزيان مشاهده شده است و برخي از آنان كاملا شناسايي نشده*اند. معمولا گونه*هاي بيماري*زا در پستانداران، بيماري*زايي چنداني در آبزيان از خود نشان نمي*دهند. بسياري از گونه*هاي پاتوژن استرپتوكوكوس در ماهيان به شكل طبيعي در محيط زندگي ماهيان وجود داشته و ممكن است در مزارع شكل اندميك به خود گرفته باشند.

از جمله گونه*هاي بيماري*زا در آبزيان مي*توان به موارد زير اشاره داشت:
- Streoptoccus difficilis، جداشده از ماهيان پرورشي در فلسطين اشغالي
- S.imilleri جداشده از نمونه كليه*هاي ماهي Koi به همراه زخم*هاي جلدي
- S.paraoberis جداشده از ماهي توربوت پرورشي در شمال اسپانيا

- از جمله باكتري*هاي گرم مثبت ديگري كه ارتباط زيادي با استرپتوكوكوس دارند و در ايجاد بيماري در ماهي*ها موثر هستند، مي*توان به موارد زير اشاره داشت.

- Lactococcus garvieae-، جداشده از مارماهي*هاي بيمار و ماهي*دم زرد ژاپني
- Lactococcus piscium و Vagococcus salmoninarum جداشده از قزل*آلاهاي پرورشي

انتقال بيماري به انسان

S.iniae به عنوان گونه*اي كه به شكل مشترك در انسان و ماهي بيماري*زاست، شناخته شده است (Austin & Astin1999). اين باكتري براي اولين بار از يك دلفين در رودخانه آمازون در سال 1970 گزارش شد. در سال 1994 در شيوع و حمله بيماري ماهيان تيلاپيا به عنوان عامل بيماري*زا جداسازي و گزارش شد.
اگرچه بعدها مشخص شد كه اين*گونه استرپتوكوكوس گونه S.oshiloi بوده است كه براي اولين بار در سال 1984 از ماهيان تيلاپيا در فلسطين اشغالي گزارش شده بوده است. در سال 1991 براي اولين بار در تگزاس اين باكتري در انسان و در سال 1994 دومين مورد در اوتاواي كانادا گزارش شد.
در سال 1995، گروهي از پزشكان كانادايي به بيان بيماري استرپتوكوكوزيس در گروهي از ماهي*فروشان سالخورده پرداختند. در اين مطالعه حداقل چهار نفر علاوه بر آلودگي به عوارض ديگري از جمله ديابت و رماتيسم قلبي نيز مبتلا بودند. اين گروه حين آماده*سازي ماهيان تيلاپيا دچار جراحاتي در دست*ها شده و متعاقب آن بيمار شده بودند.
معمول*ترين شكل عفونت (هشت نفر از 11 نفر) سلوليت (عفونت بافت پيوندي) در دست*ها بود كه منجر به ايجاد تب در بيماران شد. در يكي از بيماران كه مشكلات ديگري از نظر سلامتي داشت (بيماري قلبي، كليوي، ديابت و آرتريت) عفونت به شكل گسترده*تري خودنمايي مي*كرد. تمامي موارد ذكرشده پس از طي درمان آنتي*بيوتيكي بهبود يافتند.

مواظب زخم*هاي دست*تان باشيد

اگرچه مواردي از بيماران مبتلا از جمله افرادي بودند كه با ماهيان تيلاپياي آلوده سروكار داشته*اند ولي توجه به اين مطلب كه مبتلايان افرادي سالخورده بوده (متوسط 69 سال) و تعدادي از آنها نيز مبتلا به بيماري*هاي ديگري بوده*اند حائز اهميت است. تضعيف سيستم ايمني در گروه*هاي مذكور از جمله عوامل مستعدكننده ابتلاست.
بديهي است وجود جراحات سطحي روي دست*هاي اين گروه از افراد خطر ابتلا به بيماري را افزايش خواهد داد. بنابراين استفاده از دستكش و استفاده از صابون*هاي ضدباكتريايي مي*تواند در جلوگيري از بروز بيماري در افراد با ضعف ايمني موثر باشد. در كاركناني كه از نظر سلامتي در وضعيت خوبي قرار داشته*اند هيچ*گونه علائمي دال بر ابتلا به عفونت مشاهده نشده است. از اين*رو خطر بروز بيماري در افراد سالم بسيار ضعيف است.

راهكار نهايي

نظر به اينكه توجه به مقوله بهداشت و پيشگيري از بيماري*هاي آبزيان در كشور متناسب با روند توسعه نبوده است به همين منظور ضرورت دارد با اعمال سيستم شناسنامه*هاي بهداشتي مراكز تكثير و پرورش آبزيان كشور، تمامي مراحل توليد و عرضه با توجه به نظام مراقبتي و پايش تمامي مراكز مبتني بر تكميل و كنترل شناسنامه*هاي بهداشتي مراكز فوق مديريت شود تا زمينه اعمال فرامين كارشناسي و علمي در توليد و ساير موارد مربوطه از جمله فرهنگ*سازي كنترل مصرف بي*رويه داروها و مواد شيميايي و نيز عرضه محصول سالم بيشتر فراهم شود.

در همين ارتباط موسسه تحقيقاتي شيلات ايران سازوكار مربوطه را در قالب تدوين شناسنامه*هاي فوق تهيه و جهت اجرا در سال 1381 پيشنهاد داده كه مجددا نيز قابل تاكيد است.

چطور پيشگيري كنيم؟

پيشگيري در بيماري*ها هميشه نسبت به درمان ترجيح داده مي**شود. اقدامات پيشگيري بايستي بر مبناي به حداقل رسانيدن عوامل استرس*زا باشد از جمله، حفظ كيفيت مناسب آب و به حداقل رسانيدن احتمال تقابل ماهي با عوامل بيماري*زا و بكارگيري دستورالعمل*هاي بهداشتي و ضدعفوني در كارگاه*هاي پرورشي. اگرچه وقوع بيماري استرپتوكوكوزيس در درجه حرارت*هاي بالاتر بيشتر به چشم مي**خورد ولي مي**توان احتمال وقوع آن را در هر زماني طي سال انتظار داشت.

مطالعات انجام شده روي سيستم*هاي پرورشي دريايي در ژاپن (Kitoa et al,1979) بيانگر اين مطلب است كه استرپتوكوكوس مي*تواند در آب*هاي شور و لجن*ها هم حضور داشته باشد. ميزان وقوع بيماري طي ماه*هاي گرم سال بيشتر است.
اين موضوع مويد اين مطلب است كه در سيستم*هاي پرورش دريايي برخي از استرپتوكوكوس*ها به شكل آندميك در محيط حضور دارند و مي*توانند تحت شرايط خاص محيطي بيماري*زا باشند، بنابراين مي*توان اين*گونه نتيجه*گيري كرد كه عفونت*هاي استرپتوكوكوكي* تحت شرايط استرس*زا مي*توانند به شكل دوره*اي و تجديدشونده بيماري*زا باشند.

اگر با گروهي از ماهيان مشكوك به استرپتوكوكوزيس مواجه باشيم، بايستي جمعيت مذكور را از ساير ماهيان جداسازي كرد و در صورت امكان از وسايل و ابزار جداگانه*اي جهت اين گروه استفاده كرده و اطمينان حاصل كرد كه ابزار مذكور با مواد ضدعفوني*كننده*اي از قبيل كلريد بنزالكونيوم (ويركون) ضدعفوني شوند. عفونت*هاي استرپتوكوكي مي*توانند سريعا در ماهياني كه با آب آلوده با باكتري روبه*رو شده*اند، بروز كنند.
به علاوه امكان انتقال آلودگي از طريق دستگاه گوارش و مواد خوراكي هم وجود دارد، از جمله خوردن ماهيان آلوده (كاني باليسم) يا از طريق غذاهاي آلوده مصرفي در كارگاه. حذف سريع و نابودسازي ماهيان آلوده جهت به حداقل رسانيدن انتقال آلودگي از طريق خوراكي بسيار حائز اهميت است.

موادغذايي زنده يا غذاهاي فرآوري نشده (تازه و يخ*زده) مي*توانند به عنوان منابع احتمالي آلودگي مطرح باشند، بنابراين هنگام شيوع بيماري، اخذ نمونه از مواد مذكور جهت انجام آزمايش*هاي ميكروبيولوژي براي تشخيص وجود باكتري در آنان حائزاهميت است.

اضافه كردن مواد و تركيبات محرك ايمني به خوراك ماهي، از جمله بتاگلوكان*ها و نوكلئوتيدها در پاره*اي از موارد باعث افزايش درصد باقي*ماندگي در ماهيان مبتلا شده است. واكسيناسيون در مواردي كه منابع آلوده*كننده به شكل متناوب و دوره*اي در محيط قرار داشته و ماهيان را در معرض آلودگي قرار مي*دهند، مي*تواند موثر باشد.
واكسن*هاي اتوژن (تهيه شده از منابع مشخص آلودگي) مي*توانند در شرايطي خاص تاثير بيشتري در پيشگيري بيماري داشته باشند

منبع: انجمن نیک صالحی