دریک مسابقه نقاشی که در ایالت لوئیزیانای آمریکا برگزار شد یک شامپانزه مقام نخست را کسب کرد.

این شامپانزه 37 ساله با روش خاصی بهترین نقاشی با زبان را کشید و در این مسابقه اول شد.

وی در حالی توانست رتبه نخست را کسب کند که بر خلاف سایر شرکت کنندگان بدون قلم مو و با زبان این نقاشی را کشید.