سلام دوستان من یه فایتر دارم چند روزی که بالهاش اویزان شده بی حال وغذا نمیخوره همروز هم متوجه باد کردنش شدم چه کنم؟