ساختار گیاهان که از سلول های ریز شکل می گیرند، که قسمت اعظم آن از سلولز خام است.
بنابراین شیره های گوارشی ترشح شده توسط پستانداران قادر به هضم سلولز گیاهان خام نیست، این ذخیره غذایی بدون استفاده باقی می ماند مگر اینکه دیوارهای سلول آن پاره شود.
شکل دندانهای حیوان گیاه خوار قادر به انجام این کار است. اما سگ ها قادر نیستند که از سلولز خام جهت منبع غذایی استفاده کنند مگر آنکه سلولز غذا پخته شود که بهترین روش آن اینست که غذاهای سلولزی به صورت تکه های کوچک در آوریم و حدود 15 دقیقه در آب جوش کافی قرار دهیم.