به گزارش گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه نيچر، پرندگان قادر به خواندن و مشاهده تابلوهاي مختلف كنار جاده ها نيستند ولي به راحتي متوجه مي شوند كه سرعت مجاز كدام بزرگراه ها بيشتر از سايرين است.
حداكثر سرعت مجاز رانندگي در برخي اتوبان ها بيشتر است؛ نكته جالب توجه اين است كه پرندگان فاصله بيشتري را با اتومبيل هاي اين بزرگراه ها حفظ مي كنند؛ يعني زماني كه در حال پرواز بر روي اين اتوبان ها هستند، نقطه اوج آنها نسبت به زمين بيشتر است و اين كار را بدون توجه به سرعت اتومبيل ها انجام مي دهند. بنابراين چنانچه سرعت اتومبيلي ۴۰ كيلومتر باشد ولي در چنين بزرگراهي در حال حركت باشد، پرندگان به آن نزديك نمي شوند.
در اين مطالعه مشخص شده است زماني كه حداكثر سرعت مجاز در جاده اي ۵۰ كيلومتر در ساعت باشد، بدون توجه به سرعت اتومبيل، فاصله پرواز پرنده از سطح زمين حدود ۱۵ متر است و درصورتي كه اين ميزان به ۱۱۰ كيلومتر برسد، پرنده در فاصله ۷۵ متري زمين پرواز مي كند.
حتي اگر ماشيني در جاده در حال توقف باشد نيز پرنده اين فاصله را رعايت مي كند.
محققان هيچ اطلاعاتي درمورد نحوه اين مكانيسم ندارند ولي تصور مي كنند كه پرندگان، وسايل نقليه را به چشم شكارچي مي نگرند كه اين شكارچيان در برخي نقاط اطراف آنان خطرناك ترند.
در ادامه اين تحقيقات آمده است كه فاصله بين وسايل نقليه و پرندگان در فصول مختلف سال نيز متفاوت است. پرندگان در پاييز محتاط تر از همه فصول سال برخورد مي كنند و در بهار آزادترند زيرا مهمترين وظيفه آنان در بهار حمايت از فرزندان، حتي به قيمت صدمه به خودشان است.
گزارش كامل اين مطالعات در شماره اخير نشريه Biology Letters به چاپ رسيده است.