اگه می خواین تکثیر کنین اون زردو با سینه فری و پیشنهاد می دم ولی اگه نه می خواین کبوتر پرشی داشته باشین که کبوتر هاتون رو هم بپرونید اون کبوتر اولی ها خوبن موفق باشید