دو اسب فراری از اصطبل کنار بزرگراه ایستاده و تکان نمی خوردند.

ماموران بسیار تلاش کردند تا اسبها را به کنار جاده بیاورند اما موفق نشدند. در همین حال به رانندگان هشدار می دادند که احتیاط کنند اما ناگهان...

ادامه داستان تراژیک را ببینید

http://rss.khabaronline.ir/news-154562.aspx