کار خیلی زشتیه که به بچه میگید که دروغ بگه.درسته که ما دیگه دروغ گفتن برامون عادی شده اما بیاید بذاریم نسل جدید درست تربیت بشه.