برخی از مردم افغانستان به طور سنتی برای سرگرمی به بازی هایی رو می آورند که به گفته بعضی کارشناسان، فرهنگ خشونت و جنگ را بیشتر نهادینه می سازد. این افراد از پرندگان گرفته تا شتر را به جنگ می اندازند و به تماشا می نشینند.(منبع: دویچه وله)