* تعدادی از باورهای غلط دربارهء گیاهخواری *"گیاهخواری یک انتخاب شخصیه."


غلط! گیاهخواری یک انتخاب شخصی نیست! زیرا انتخاب شخصی وقتی معنا و مفهوم پیدا می کند که آثار و تبعات انتخاب شما ، بر روی دیگران تاثیر سوء و منفی نداشته باش
د. این درحالیست که مصرف گوشت و مواد حیوانی ، تاثیری به مراتب فراتر از یک انتخاب شخصی دارد.
"خب شما میتونی گیاهخواری کنی اما من حق انتخاب دارم و من گوشتخواری رو انتخاب می کنم."


این "حق انتخاب" شما به معنای صدور حکم مرگ برای کودکان گرسنهء آفریقایی است. ما در جهانی زندگی می کنیم که میلیون ها کودک گرسنه در آن وجود دارند. روزانه چندهزار انسان در آفریقا از گرسنگی میمیرند. در حسرت یک کاسه جو ... در حسرت یک مشت سویا ... و شما با لذت کباب و همبرگر میخورید. این "حق انتخاب" شما به زندگی آن کودکان گرسنه مربوط میشود. فقط برای تهیهء 1 پوند گوشت گاوی که شما میخوری ، باید 16 پوند غلات به گاوها خوراند! با این 16 پوند غلات ، چند کودک گرسنهء آفریقایی را میتوان غذا داد و از مرگ نجات داد؟!

"من حق دارم هرچه دوست دارم بخورم و این به کسی مربوط نیست."


غلط! شما تنها ساکن این کرهء خاکی نیستی. ما در کره ای زندگی می کنیم که انتخاب های ما بر روی زندگی تک تک دیگر ساکنین زمین تاثیر می گذارد. ما در سیاره ای زندگی می کنیم که آب آشامیدنی ، در آن به یک معضل تبدیل شده. برای تهیهء فقط یک پوند گوشت گاو ،2500 گالن آب باید مصرف گردد! این درحالیست که میلیونها انسان به آب آشامیدنی دسترسیی ندارند و هر روز صدها نفر به خاطر عدم دسترسی به آب آشامیدنی تمیز و مصرف آب های آلوده ، بیمار میشوند و میمیرند. پس بدان که آنچه تو میخوری ، خواه ناخواه به سرنوشت و مرگ و زندگی دیگر انسانها، ارتباط پیدا می کند.
"شما انسان ها را رها کردید و چسپیدید به حیوانات ؟! انسان ها دارند میمیرند . به فکر انسان ها باشید."


اتفاقا با توضیحاتی که در بالا داده شد، اینگونه به نظر می رسد که پاین گیاهخواران هستند که با ترک مصرف محصولات حیوانی ، بزرگ ترین گام در راستای مبارزه با گرسنگی جهانی و کمک به دیگران انسان ها را برداشته اند." شما گیاهخوارها عده ای جو زده هستید که دوست دارید خودتان را متفاوت جلوه دهید!"

اگر تلاش برای پایان گرسنگی جهانی جو زدگی است ، اگر مخالفت با کشتار غیرضروری 85 میلیارد حیوان در سال برای تغذیهء انسانها جو زدگی است ، اگر اعتقاد ما مبنی بر اینکه خوراندن میلیاردها تن غلات به دامها درحالیکه میلیون ها انسان گرسنه در حسرت همان غلات میمیرند ، جو زده بودن است ، پس آری ! ما جو زده هستیم و یه این افتخار میکنیم!


ترجمه :‌ The Almighty
گرداوری و نگارش : انجمن وگن کایند