اگه ما کوچیک هستیم دلیل نمیشه درد رو حس نکنیم...مگه ما دل نداریم؟!مگه ما حس نداریم؟!کمک کنید تا حیوان ستیزی متوقف بشه...