محموله ای شامل پوست 645 راس گرگ در فرودگاه بین المللی پکن(چین) کشف شد.


منبع: زیست نیوز