یده بان حقوق حیوانات: یک بچه میمون که مادر خود را از دست داده و در یکی از مراکز مجاز مراقبت و حمایت از حیوانات شهرستان کرج نگهداری می شود توسط یک قلاده سگ مورد حمایت و سرپرستی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر رئیس اداره محیط زیست کرج گفت: این سگ ماده با جدیت از میمون کوچک محافظت کرده و با شیر خود بچه میمون را تغذیه می کند.
به گفته حکیمی، متاسفانه این بچه میمون یک دست خود را نیز در حادثه ای از دست داده است.
این اتفاق نادر که در دنیای حیوانات شاهد آن هستیم نشانه ای از ادارک عمیق موجودات زنده و تعامل معقول آن ها با دیگر موجودات بوده و نشانه ای از عظمت و قدرت خالق هستی بخش است.