بچه ها این دختر خانوم اسمش نازیه 1.5 ماهشه قرصای ضو انگلشو خورده خیلی هم مهربونو بغلیه اهواز واگذار میشه