این گربه زده سیمان هارو خراب کرده!حالا حسابی هم خوشحاله!