چه بز های تمیزی. بسیار هم عالی

بنده هم چند تا عکس از بز و گوسفند گرفتم به زودی قرار میدم