نام : گوزن قرمز بزرگترین عضو خانواده گوزن ها در ایران است در شمال کشور به گاو کوهی نیز معروف است اینگونه جنسه نرش تا 250 کیلوگرم وزن دارد و دارای شاخ های قطور وسنگینی است در روزگاری نه چندان دور گوزن ایرانی د زیستگاه جنگلی لرستان می زیست ولی به دلیل شکار بی رویه وهمینطور تخریب زیستگاه حالا زیستگاهش به مناطق البرز مرکزی محدود شده وهمینطور در چند محیط در شرایط نیمه اسارت در اذربایجان پناهگاه حیات وحش لوندویل وفندقلو اردبیل ، وسمسکنده ساری نیز نگهداری می شوند
گوزن های نر در فصل جفت گیری بسیار خطرناک و بی پروا می شوند به طوری به انسان نیز حمله می کنند وگاهی موجب مرگ انسان می شود گوزن های نر با نمایشی با صدای خود به نام گاوبانگی به دیگر گوزن های منطقه هشدار می دهند که وارد قلمرو یکدیگر نشوند گوزن فرمز در شهریور ماه جفت گیری می کنند
نسل اینگونه در ایران به دلیل شکار بی رویه و تخریب زیستگاه ها رو به خطر انقراض است
مقاله اختصاصی میهن پت
پارسا حق نظری