حیوانات گاهی حرکاتی عجیب انجام می دهند که بسیار شبیه به حرکات نینجاها در میان انسانها است.
منبع:مشرق