من یه شوهر برای لاک پشت گوش قرمزم نیاز دارم
اگه کسی هم لاک پشتی داره می تونم ازش مراقبت کنم