دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش خبرآنلاین صید ماهی در دریای خزر، فصل مجازی دارد که در آن صیادان می توانند با تور به صید بپردازند. این ماهیگیران در گروه های ۶۰ تا ۷۰ نفره، به صید می پردازند. این عکسها در شهرستان جویبار و در فصل مجاز صید تهیه شده است.