اگر ما میخواهیم آنها را ببینیم،باید خودمان در این راه خطر کنیم

باید دشواری های این کار را بپذیریم

نباید بخاطر خودخواهی خودمان آنها را از خانه و کاشانه خود دور کنیم

ما با اسارت آنها در شرایط اسفناک تا پایان زندگی رنجشان میدهیم!این درست نیست!