زیست نیوز-
خوان کارلوس از سال2006 به پرورش عنکبوت در مزرعه خود(در نزدیکی سانتیاگو، شیلی) اشتغال دارد. عنکبوت های مزرعه وی اروپا، آمریکا و آسیا صادر می شود.