من عاشق حیوانات هستم و فروشنده نیستممن عاشق سگ ها هم هستم و هرکس که یک سگ هاسکی یا کاسکو،ملنگو،فنچ،قناری،مین ا،مرغ عشق،عروس هلندی داره من در خدمتم
شماره تلفن 09308200539
ایمیل با عنوان واگذاری jason2013@chmail.ir