"معرفی مصور گونه های ایگوانای گالاپاگوس(کونولوفوس)"(A) Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus

تصویر در اندازه ی واقعی تصویر در اندازه ی واقعی


تصویر در اندازه ی واقعی تصویر در اندازه ی واقعی


(B) Santa Fe land iguana (Conolophus pallidus
تصویر در اندازه ی واقعی تصویر در اندازه ی واقعی


تصویر در اندازه ی واقعی تصویر در اندازه ی واقعی


(C) Galápagos pink land iguana (Conolophus marthae


تصویر در اندازه ی واقعی