بهتر است که من حرفی نزنم تا برخی که باور دارند گربه نجس است و مویش نماز را باطل میکند چند دقیقه ای به این تصویر نگاه کنند...