این هم یه گل شعمدانی که خیلی زیباست و من تقدیمش می کنم به همه بچه های میهن پت