گورخر ایرانی یکی دیگر از گونه های آندمیک این مرز بوم است. گورخر ایران نماد شکار پادشاه ساسانی بهرام ساسانی بوده ولی متاسفانه امروزه شکار گورخر ها را تا مرز انقراض کشانده است. گورخر های ایرانی در مناطق کویری و خشک زندگی می کنند. و استقامت زیادی در برابر بی ابی ندارند ولی در برار کمبود غذا بسیار مقاوم بوده. گورخر ها روزانه مسافت 20 تا 40کیلومتر را پیموده تا به ابشخور برسند واب مورد نیاز خود را تامین کنند . ماده ها رهبر گروه گورخر ها هستند و وظیفه بردن به چراگاه ها و ابشخور ها توسط گورخر رهبر انجام می گیرد .
گورخر های ایرانی دو جمعیت اصلی دارند یکی جمعیت موجود در منطقه حفاظت شده بهرام گور در استان فارس و جمعیت دیگر در پارک ملی توران سمنان. با تلاش سازمان محیط زیست امروزه گورخر نیز به زیستگاه های پیشین خود در حال بازگردانده شدن هستند و خوش بختانه در زیستگاه های جدید در حال تولید مثل هستند .
مقاله اختصاصی میهن پت
نویسنده :پارسا حق نطری