پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: برنامه سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه با همکاری معاونت پایش، اداره حیات وحش این اداره کل و حضور کارشناسان و محیط بانان به مدت سه شبانه روز انجام پذیرفت.
ابراهیمی کارنامی افزود: در جریان پایش اخیر در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه تعداد ۴۸۳ راس گورخر ایرانی بالغ و ۵۰ راس کره گورخر تازه متولد شده (مجموعا ۵۳۳ راس گورخر ایرانی) سرشماری گردید.
همچنین در جریان سرشماری این منطقه ۵۸۴ راس کل و بز، ۳۰۲ راس قوچ و میش نیز شمارش شدند.

بررسی های بعمل آمده بیانگر این است که گورخر آسیایی در این منطقه از تولید مثل و رشد جمعیت قابل توجهی نسبت به سال گذشته برخوردار می باشد.
پیش از این در جریان سرشماری سال گذشته ۴۳۳ راس گورخر ایرانی در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه شمارش شده بود.