نمودار وضعیت بدنی سگ:


اگر وضعیت بدنی سگ شما با توجه به نکات و علایم زیر از حد معمول خارج است باید برنامه ی غذایی او را اصلاح کنید.


سگ لاغر:


دنده ها،لگن و ستون مهره ها به راحتی قابل مشاهده است

بدون چربی قابل لمس.

شکم کوچک و جمع.

استخوان برجسته ی لگن.

دنده ها به راحتی قابل لمس هستند.سگ دارای کسر وزن:
حداقل پوشش چربی.

کمر باریک و شکم کوچک.

دنده ها قابل لمس هستند ولی قابل مشاهده نیستند.


سگ ایده آل:هنگام مشاهده از بالا ستون فقرات و دنده ها مشاهده نمیشوند.

پهلو و شکم متوسط.

دنده ها پوشیده شده از چربی ولی قابل لمس هستند.


سگ دارای اضافه وزن:شکم کمی گرد و پهلو های کمی بزرگ.

پهلوی آویزان و جنبان هنگام حرکت.

دنده ها پوشیده از چربی و قابل لمس نیستند.سگ چاق:شکم گرد و بزرگ.

در مورد دوم با سگ دارای اضافه وزن مشترک است.

پهلوها ی شل،گرد و آویزان که هنگام حرکت،به طور نوسانی حرکت میکنند.

ترجمه و ویراش:کلیک,klick