تهران-رییس پژوهشکده زیست فناوری جانوری پژوهشگاه رویان گفت: ایران فناوری تبدیل پروتئین ها و فاکتورهای درمانی موجود در شیر حیوانات تراریخته (بز) به دارو را در اختیار دارد.به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، ˈمحمدحسین نصراصفهانیˈ در هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی اظهار داشت: شیر بزهای متولد شده به روش شبیه سازی مانند ˈشنگول و منگولˈ دارای فاکتورهای درمانی است که می توانیم با همکاری داروسازان آن را وارد سبد دارویی کشور کنیم.

وی با بیان اینکه پژوهشگران ایرانی رویان موفق به تولید پروتئین فاکتور 9 در شیر بزهای تراریخته شده اند، گفت: نسل دوم و سوم بزهای تراریخته نیز در رویان متولد شده اند که این پروتئین ها در شیر آنها وجود دارد و برای استخراج و تولید دارو از شیر این حیوانات نیازمند یاری شرکت های داروسازی هستیم.

نصر اصفهانی توضیح داد: دلیل انتخاب بز برای این پروژه این است که این حیوان دوره باروری کوتاهی دارد و میزان تولید شیر و پروتئین آن بالا است؛ همچنین این حیوان می تواند چندقلوزایی داشته باشد که ایجاد یک گله و تولید انبوه پروتئین از آنها را راحت تر می کند.

رییس پژوهشکده زیست فناوری جانوری پژوهشگاه رویان گفت: محققان این پژوهشکده به روشی برای تولید حیوانات تراریخته دست یافته اند که سرعت فرآیند انجام کار در آن، 100 برابر روش های ابتدایی شبیه سازی شناخته شده در دنیا است. نصر اصفهانی با بیان اینکه این روش اکنون به نام ˈرویانˈ در دنیا شناخته می شود، افزود: پیش از این محققان این پژوهشکده توانسته بودند سرعت شبیه سازی را به کمک محققانی از استرالیا و نیوزلند به 10 برابر روش های عادی افزایش دهند؛ درحالی که در این روش جدید که مختص این پژوهشکده است، حتی می توان ظرف مدت 10 دقیقه هسته تعداد زیادی تخمک را برای شبیه سازی از حیوان اولیه خارج کرد.

رییس پژوهشکده زیست فناوری جانوری رویان ادامه داد: در میان روش های مختلف موجود در دنیا روش شبیه سازی (کلونینگ) یکی از بهترین روش ها برای تولید سلول تراریخته است که با استفاده از آن می توان مهندسی ژنتیک را به صورت صددرصد اجرایی کرد. به گفته نصر اصفهانی بسیاری از روش ها برای تولید حیوانات نوترکیب به صورت صددرصد پاسخگو نیستند، چنانکه انتقال ژن به هسته سلول در حیوانات مزرعه مانند بز و گاو به دلیل رنگدانه های آنها امکان پذیر نیست و تنها در موش پاسخگو است.

وی در ادامه موفقیت های محققان ایرانی در زمینه سلول های بنیادی انسانی را یادآور شد و افزود: با این حال در زمینه تولید سلول بنیادی حیوانات مزرعه موفقیتی به دست نیامده و تنها در مورد موش این اتفاق افتاده است. نصر اصفهانی ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک محققان ایرانی بتوانند در این زمینه نیز به موفقیت هایی دست یابند.هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران 15 تیرماه در دانشگاه تهران آغاز شده است.