با سلام
من چند روزه که می بینم کفترم با یه پای لنگی راه میره
پاش رو که نگاه کردم دیدم رنگش یکم تیره شده
و همیشه رو یه پا وای میسه
مشکل از کجاست؟
چجوری خوبش کنم؟