نرترا، گل دانه تسبیح نرترا از خانواده روبیاسه (روناسیان) و زادگاه اصلی آن آمریکای جنوبی و استرالیا است.
زیبایی این گیاه به خاطر میوه گرد و قرمز و تسبیح مانند آن است که آن را به همین نام (دانه تسبیح) می‌خوانند.
نرترا دارای ساقه‌های خزنده تودرتو و پرپشت است و خیلی زود ریشه های نابجا در خاک اطراف تولید کرده و گسترش می‌یابد.
گل‌های آن سبز رنگ است که در بهار ظاهر می‌شود و به تدریج میوه قرمزرنگ آن تا اواخر تابستان ظاهر شده و سطح تمام گلدان را می‌‌پوشاند.
نرترا احتیاج به آب فراوان و نور زیاد و هوای آزاد دارد و زمستان را باید به استراحت بگذراند تا سال بعد آماده تولید گل بشود.

www.rezamonavari.ir/index.php?...