دراکپیت پیرترین گربه دنیا هفته گذشته در سن ۲۷ سالگی به دلیل کهولت مرد. این گربه به دلیل شباهت دندان هایش به دراکولا دراکپیت نامیده می شد.
آن ۷۷ ساله و هانس ۸۱ ساله زن و شوهری که صاحب دراکپیت بودند به هیچ وجه تصور نمی کردند که گربه باوفای آنها بمیرد به ویژه دوهفته قبل از مرگش که تولد ۲۷ سالگی اش را جشن گرفته بودند، او کاملا سرحال بود.
هانس و آن که در شهر فلاردینگ هلند زندگی می کنند هرگز تصور مرگ دراکپیت را هم نمی کردند.

با این حال، این زوج مسن به خود دلداری می دهند که یار باوفای آنها بدون رنج و درد ترکشان کرده است. آن می گوید: ما خشنودیم که او از کهولت مرد نه بر اثر بیماری.
نام دراکپیت در کتاب رکوردهای گینس به دلیل اینکه دفترچه واکسیناسیونش به اندازه کافی دقیق نبود به عنوان پیرترین گربه جهان ثبت نشده بود. با این حال، دراکپیت از پینکی گربه ۲۳ ساله که نامش در کتاب گینس ثبت شده است پیرتر بود.
در حال حاضر، گربه های دیگری برای کسب عنوان پیرترین گربه جهان با هم رقابت دارند. از جمله این گربه ها، وادسوورث که خودمانی ها او را وادی می نامند یک گربه بریتانیایی است که ۲۷ سال سن دارد.