گل ساق عروس ▪ نام علمی: Echeveria glauca
▪ خانواده: GRASSULACEAE
▪ نیازها: مکان آفتابی و هوای خنک و خشک، در فصل زمستان نیاز به استراحت در دمای ۱۰-۵ درجه سانتی گراد دارد. در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک کاملاً خشک شود و روی برگها مستقیماً آب نریزید.خاک مناسب: مخلوطی از خاک باغچه، کود دامی پوسیده، ماسه شسته و خاک رس با نسبت مساوی. از اردیبهشت تا شهریور،ماهی یک بار کود محلول با غلظت دو گرم در لیتر.
▪ ازدیاد: از طریق قلمه انتهای برگدار ساقه هایی که بلند شده اند در حرارتی کمتر از ۱۶ درجه سانتیگراد در بهار و تابستان و کشت بذر در اوایل بهار.sootak.ir/index.php?option=com