یک تحقیق با بررسی نگاه اجتماعی شهروندان به جمعیت موش ها و گربه های شهر تهران به نتایج جالبی در این باره دست یافته است.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، گربه ها جزو حیوانات اهلی محسوب می شوند و موضوع کنترل جمعیت گربه های خیابانی، سال های مدیدی است که در کشور های جهان مطرح است. در این راستا برنامه ها و قوانین متعددی در جوامع مذکور مورد تصویب قرار گرفته و اجرا شده است.


هزاران سال است که گربه ها در کنار جوامع انسانی زندگی می کنند. تخمین زده می شود 200 میلیون گربه در جهان به خصوص در کشور های آمریکا، انگلستان و چین به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند. تخمین گربه هایی که به صورت آزاد در جوامع انسانی زندگی می کنند، دشوار است. در آمریکا تعداد این گربه ها حدود 60 تا 100 میلیون برآورد شده است.

اکنون سوال این است که موضوع جمعیت گربه ها برای چه کسانی اهمیت دارد؟ به نظر می رسد که این افراد را می توان در چند گروه طبقه بندی کرد: کسانی که مسوولیت مراقبت از حیات وحش را برعهده دارند و نگران آسیب گربه ها به حیات وحش هستند؛ کسانی که نگرش منفی به حیوانات و گربه ها داشته و مخالف حضور آنها در جوامع انسانی هستند؛ کسانی که حامی حیوانات و نگران کیفیت زندگی گربه ها هستند یا به دلایل اخلاقی یا مذهبی، زندگی این حیوانات را محترم می دانند.

در کشور ایران نیز سال های مدیدی است که موضوع کنترل جمعیت حیوانات خیابانی از جمله گربه ها مطرح شده است. ملاحظات متعددی در کشور، به خصوص در شهرهای بزرگ جهت کنترل جمعیت گربه های خیابانی اجرا شده است. از آنجایی که هر کشور دارای ضرورت های منحصر به خود برای کنترل جمعیت حیوانات خیابانی است، لذا ملاحظات زمانی اثر بخش خواهند بود که ابتدا ضرورت مدیریت جمعیت گربه های خیابانی در کشور ایران به خصوص با توجه به مطرح بودن جمعیت بالای موش ها در شهرهای بزرگ مشخص شود.

بر همین اساس پژوهشی در کشور با هدف شناسایی اکوسیستم جانوری (رابطه جمعیت موش ها و گربه های خیابانی)، شناخت نقش گربه ها در ایجاد آلودگی های محیطی و همچنین شناخت زمینه های اجتماعی موجود در شهر تهران، انجام شده است.

جمعیت مورد پرسش در این پژوهش، افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران هستند. این جمعیت به صورت نمونه گیری خوشه ای با لحاظ توزیع جمعیتی مناطق وارد مطالعه شدند. هر بلوک شهری به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده و انتخاب نمونه ها در هر بلوک به طور نظام مند انجام شد. تعداد افراد هر خوشه نیز 10 نفر بوده و حجم نمونه طبق فرمول مساوی 9900 نفر در شهر تهران برآورد شد.

در این مطالعه همچنین حدود 70 مقاله و گزارش از سال 1978 تا 2013 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. سر فصل مرور مطالب شامل ضرورت ها و شیوه های کنترل جمعیت گربه های خیابانی در کشور های جهان و ایران بوده است.

جمعیت گربه های تهران چه تغییری کرده است؟

نتایج مربوط به اکوسیستم جانوری شهری در این پژوهش نشان دادند که 2.6 و 15.8 درصد از جمعیت تحت مطالعه به ترتیب معتقد بودند که جمعیت گربه های محل زندگی آنها خیلی کم و کمتر شده است. 49 درصد از افراد اظهار کردند که جمعیت گربه ها تغییر نکرده است. 28.6 و 4 درصد افراد نیز به ترتیب اظهار داشتند: جمعیت گربه های محل زندگی آنها بیشتر و خیلی بیشتر شده است.

جمعیت موش های تهران از نظر شهروندان

براساس نتایج این پژوهش، 39 درصد افراد اظهار کردند که جمعیت موش ها تغییر نکرده است. 13.7 و 2.3 درصد نیز به ترتیب اظهار داشتند که جمعیت موش های محل زندگی آنها بیشتر و خیلی بیشتر شده است.

پیوند جمعیت موش ها با جمعیت گربه ها

نتایج پژوهش درباره ی روند تغییر جمعیت موش ها و گربه ها نشان داد: روند تغییر تعداد موش ها با روند تغییر تعداد گربه های همان محل دارای همبستگی مستقیم و مثبت است. به بیان دیگر روند کاهش جمعیت موش ها با روند افزایش جمعیت گربه ها همراه بوده است.

در این پژوهش همبستگی تعداد گربه ها و موش ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. از مردم پرسیده شد که از نظر آنها، تعداد موش ها و گربه های محل خوشان چقدر است؟ نتایج نشان داد: تعداد موش های هر محل با تعداد گربه های همان محل دارای همبستگی مستقیم و مثبت است. به بیان دیگر با افزایش تعداد موش ها، تعداد گربه های همان محل نیز بیشتر می شود و با کاهش تعداد موش ها، تعداد گربه ها نیز کمتر می شود. این همبستگی مستقیم و مثبت در تمامی مناطق شهرداری تهران نیز مشاهده می شود.

نتایج پژوهش همچنین حاکیست: وجود سطل زباله مناسب در محل، فضای سبز یا بوستان، میادین فروش میوه و تره بار، روشنایی در معابر و انجام به موقع ساخت و ساز شهری (اقداماتی که نیازمند کارهای ساختمانی است) با تعداد موش ها و گربه ها ارتباط آماری معنی دار دارند.

موش ها و گربه ها از کدام مسیر های تردد لذت بیشتری می برند؟

در این پژوهش تعداد گربه ها با "آسفالت بودن مسیر های تردد" ارتباط معنی دار ندارد، اما تعداد موش ها با "آسفالت بودن مسیر های تردد" ارتباط معنی دار دارد و به بیان دیگر تعداد موش ها در مسیر های آسفالته کمتر است.

فراخوان مردم از گربه ها و موش ها برای تردد!

نتایج مربوط به نقش گربه ها در ایجاد آلودگی های محیطی نشان داد: مهم ترین علت پخش زباله و ایجاد آلودگی در شهر به ترتیب عبارت از خود مردم با عدم رعایت پاکیزگی (46.5درصد)، افرادی که بازیافت را انجام می دهند (داخل زباله ها را می گردند تا چیزی بردارند)(21.5 درصد)، گربه ها (20 درصد) و کارگر های شهرداری (عدم جمع آوری به موقع زباله ها) (12درصد) هستند.

نگاه اجتماعی شهروندان تهرانی به گربه ها و موش ها

نتایج مربوط به زمینه های اجتماعی درباره ی جمعیت گربه های شهری نشان دادند: 1216 نفر (12.4 درصد) و 5750 نفر (58.9 درصد) از شهروندان تهرانی به ترتیب به میزان "خیلی زیاد" و "زیاد" اعتقاد داشتند که گربه های شهر آنها حق زندگی دارند. 1427 نفر (14.6 درصد) و 493 نفر (پنج درصد) از افراد شرکت کننده در مطالعه نیز به ترتیب اظهار داشتند که "کم" و "خیلی کم" حق زندگی برای گربه های شهر خود قائل هستند. 894 نفر (9.1 درصد) هم اعلام کردند نظر خاصی در این خصوص ندادند.

برای مقابله با موش ها و گربه ها چه باید کرد؟

دستاورد مطالعه حاضر نشان می دهد از جمعیت گربه ها به عنوان شاخص جایگزین برای تخمین جمعیت موش ها نیز می توان استفاده کرد. به بیان دیگر، هر مکان جغرافیایی از شهر تهران که دارای تعداد زیادی گربه باشد، نیازمند نظارت بیشتری برای برنامه مبارزه با موش ها است. برخی معتقدند با حذف کامل گربه ها از یک اکوسیستم، می توان آن را به حالت مطلوب رساند. اما ارتباط داخل اکوسیستم ها پیچیده تر از تصورات ماست و نباید زنجیره غذایی و رابطه بین شکار و شکارچی را در اکوسیستم ها فراموش کرد. به عنوان مثال در جزیره ای نزدیک استرالیا (Macquarie Island) تمامی جمعیت گربه ها را برای محافظت از پرندگان دریایی حذف کردند. نتیجه ی این مداخله عبارت از افزایش انفجاری جمعیت موش ها و خرگوش ها و نهایتا تخریب محیط جزیره شد. در حال حاضر برنامه ی ریشه کنی خرگوش ها در این جزیره به اجرا گذاشته شده است. دانشمندان معتقدند که این امر منجر به کاهش تنوع زیستی جزیره خواهد شد و نهایتا نتایج آن نیز غیرقابل پیش بینی است.

کاهش جمعیت موش ها و گربه ها با ارتقای کیفیت خدمات شهری

طبق این تحقیق، شناسایی شرایط زیست محیطی جمعیت حیوانات، می تواند از عوامل مهم برای شناسایی مداخلات زیست محیطی مناسب در کنترل جمعیت آنها باشد.

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد شرایط زیست محیطی موش ها و گربه ها در شهر تهران مشابه بوده و جمعیت گربه ها و موش ها در محل هایی کمتر است که سطل های مناسب زباله وجود دارد، معابر روشن هستند، فضای سبز بیشتری وجود دارد و ساخت وساز شهری به موقع انجام می شود. بنابراین تغییر در شرایط زیست محیطی مناسب بر جمعیت موش ها می تواند بر کنترل جمعیت گربه ها نیز موثر باشد. به بیان دیگر، ارتقای کیفیت خدمات شهری می تواند به طور غیرمستقیم منجر به کاهش جمعیت حیوانات شهری مانند موش وگربه های خیابان شود.

نتایج مطالعه حاضر درباره نقش گربه ها در ایجاد آلودگی های محیطی تاکید می کند: آموزش مردم در رعایت نظافت و ارتقای کیفیت خدمات شهری می تواند نقش گربه ها را در ایجاد آلودگی های محیطی به حداقل برساند.

انتقال 200 نوع بیماری از حیوان به انسان

این پژوهش تاکید می کند در حال حاضر بیش از 200 نوع بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان تاکنون شناسایی شده است و این بیماری ها فقط منحصر به بیماری های قابل انتقال از گربه به انسان نیست.

لزوم جذب همراهی مردم در کنترل جمعیت گربه ها

طبق یافته های این پژوهش یکی از شاخص های ارزشمند برای موفقیت ملاحظات سازمان های دولتی جهت کنترل جمعیت گربه ها عبارت از در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی موجود در راستای جذب همراهی و حمایت مردم از مداخلات است.

همانگونه که نتایج مطالعه شهر تهران نشان می دهد، اغلب شهروندان تهرانی حق زندگی زیادی برای جمعیت گربه های شهر قائل هستند. پیوند عاطفی انسان یا حیوانات و همچنین مسائل اخلاقی، منجر به مراقبت از گربه های خیابانی به صور مختلف مانند غذا دادن به آنها، اسکان آنها در پناهگاه ها و انجام اقداماتی مانند عقیم سازی و بازگرداندن آنها به محیط زندگی شده است.

در این راستا بسیاری از افراد و سازمان ها، زمان و پول مورد نیاز را برای مراقبت از این حیوانات صرف می کنند. با تمامی این موارد، حتی کسانی که طرفدار گربه ها هستند، اغلب موافق با کنترل و کاهش جمعیت گربه ها هستند، زیرا معمولا کیفیت زندگی این حیوانات خیابانی، پایین است؛ به طوری که 75 درصد از بچه گربه ها، طی شش ماه ابتدای زندگی به علت هایی مانند حمله سایر حیوانات و تصادفات و... می میرند یا ناپدید می شوند. برخی از مطالعات نشان داده اند میزان بقای این گربه ها کمتر از پنج سال است، زیرا اغلب به علت بیماری، مسمومیت، تصادف و حمله سایر حیوانات می میرند. بنابراین کاهش جمعیت این حیوانات می توانند شرایط زیستی بهتری را برای خودشان نیز فراهم کند.

راه حل های کشور های جهانی برای کنترل گربه ها

بخش دیگر این پژوهش به این موضوع پرداخته است که چگونه کنترل جمعیت گربه های خیابانی را می توان برنامه ریزی کرد. انواع راه حل های پیشنهادی در کشور های جهان عبارت بوده است از: هیچ کاری انجام ندهیم؛ از بین بردن گربه ها در محل زندگی خودشان؛ گرفتن و بردن گربه ها و کشتن آنها؛ گرفتن و جابه جا کردن گربه ها؛ گرفتن وعقیم سازی و کنترل منبع گربه ها. در شرایط موجود که سیاست گذاران، افزایش جمعیت حیوانات را به دلایل مختلف به عنوان یک مساله تلقی می کنند و حتی از منظر ارتقای کیفیت زندگی حیوانات، این که کاری انجام ندهیم، چندان معقول نیست.

سیر تاریخی نیز نشان داده است که گرفتن و کشتن حیوانات سالم نیز بحث ها و جدل های اخلاقی بسیاری را در جوامع بشری به همراه داشته و به مرور با مخالفت های اجتماعی زیادی روبه رو شده است. کشتن حیوانات در محل زندگی خودشان مسائل پیچیده تری را به وجود می آورده است. از جمله این که آیا این اقدام اخلاقی بوده و آیا نقشی در کاهش جمعیت گربه ها داشته است. مسموم کردن آنها منجر به زجر و مرگ تدریجی حیوان شده و چه بسا موجب آسیب به سایر حیوانات و همچنین مواجه انسان ها با سموم می شود. در ضمن از بین بردن گربه های یک محل، باعث ایجاد فضا و غذای بیشتر برای گربه های سایر نواحی و جابه جایی آنها به محل جدید می شود. ضمن آنکه حذف یک حیوان از اکوسیستم، باعث تغییر در جمعیت سایر حیوانات شده و موجب برهم خوردن تعادل آن اکوسیستم می شود.جوامع در حال حاضر روش های انسانی تر و اخلاقی تر را طلب می کنند.

در این راستا گاهی گربه های خیابانی را گرفته و جابه جا می کنند. به عنوان مثال در مناطقی که جمعیت گربه ها بسیار بالا بوده یا برای سایر گونه های حیوانی تهدید محسوب می شوند، آنها را به مزارع منتقل می کنند. این نوع روش ها در کنار سایر روش ها در کنترل جمعیت گربه ها موثر بوده است. یکی از راه حل های دیگر، برای کنترل جمعیت گربه های خیابانی استفاده از روش TNR است که نتایج اغلب مطالبعات موید موفقیت آن بوده است. در واقع TNR (Trap_Neuter_Return) عبارت از گرفتن گربه ها، عقیم سازی، نشانه گذاری در گوش، واکسیناسیون برای بیماری هاری (البته برخی از کشرو ها اقدامات درمانی و پیشگیری دیگری نیز انجام می دهند) و بازگرداندن به محل زندگی خودشان است. با بازگرداندن گربه ها به محل زندگی خود، مانع ایجاد فضای جدید برای ورود گربه های جدید خواهد شد. در واقع با این روش، زاد و ولد در یک کولونی (کولونی به مجموعه 3 گربه یا بیشتر گفته می شود که امکان باروری داشته و در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند) متوقف می شود و به تدریج جمعیت کولونی به طور طبیعی کاسته می شود، اما از آنجایی که گربه های نر بین کولونی ها رفت و آمد می کنند، جمعیت کولونی کاملا از بین نمی رود و باعث می شود جمعیت سایر گونه های حیوانی، به خصوص حیوانات مضر مانند موش ها تحت تاثیر قرار نگیرند.

ارزشیابی تاثیر TNR و هم چنین واگذاری گربه های خیابانی، طی 11 سال (سال 1991 تا 2002 میلادی در مناطق شهری فلوریدای آمریکا نشان داد این برنامه در کاهش جمعیت گربه های خیابانی موفق بوده است؛ به طوری که 66 درصد از جمعیت آنها کاهش یافته و هیچ بچه گربه جدیدی مشاهده نشده است. باید توجه داشت که روش TNR نیازمند بیهوشی و تجهیزات جراحی بوده و امکان و عوارض پس از جراحی نیز وجود دارد. لذا به مرور موضوع استفاده از روش های غیرجراحی مانند استفاده از واکسن و هورمون ها برای ممانعت از باروری مطرح شده است. این روش ها در برخی از حیوانات حیات وحش استفاده شده و موثر بوده است، اما اثر بخشی آن در گربه ها نیازمند تحقیقات بیشتر است.

بررسی های این تحقیق حاکیست: کنترل منبع گربه ها (مانند ممانعت از گم شدن گربه های خانگی و اضافه شدن آنها به جمعیت گربه های خیابانی) نیز از روش های کمکی برای کنترل جمعیت گربه های خیابانی است. گذاشتن میکروچیپ (وسیله شناسایی الکترونیکی) برای گربه های خیابانی و آموزش صاحبان گربه ها برای شیوه ی نگهداری صحیح می تواند در این امر کمک کننده باشد. در ضمن صاحبان گربه ها باید آموزش ببینند که حیوانات خود را عقیم کنند و کلینیک های ارزان قیمت برای عقیم سازی حیوانات در دسترس باشد.