تغذیه جوجه کبوتر یتیم:
شا ید برای جوجه  کبوتران شما پیش بیاید که به دلایلی پدر ومادر خود را از دست بدهند.بهترین کار این است که اگر کبوتران دیگر جوجه هایی به همان سن دارند کار مراقبت را به انها بسپارید .و این کار در صورتی امکان پذیر است که جوجه ها رنگ نگرفته باشند که در این صورت از پذیرش انها خودداری می کنند .واکر قبول نکردند خودتان باید دست به کار شوید .بهترین دانه جهت این کار نخود است که می بایست 4ساعت قبل از تغذیه در اب خوب خیس بخورد و یکی یکی در دهان جوجه قرار دهید ودر پایان نوک جوجه را داخل اب بگذارید تا اگر تشنه باشد اب بخورد.این  توضیح را هم بدهم که اگر جوجه 4 یا 5روزه باشدمی توان زیر کبوتری قرار داد که تخم داشته باشد حتی اگر تازه تخم گذاشته باشند.ولی جوجه تازه جیک زده به علت اینکه شیره معده لازم دارد فقط میتوان زیر کبوتری باشد که 17روز روی تخم خوابیده باشد