اگر مردد برای آوردن یک سگ هستید قاعدتا دائما توجیه و دلایلی میابید که شمارا از این کار وامیدارد اینکه سگ بیش از اندازه به خود متکی است یا مبل یا فرش را می جود یا نگران مراقبت از او زمانی که در مسافرتید ، هستید.خب باید گفته شود دقیقا زمان مشخص و مناسبی برای اوردن سگ وجود ندارد همیشه دلایلی برای مانع شدن وجود دارد ولی اگر وسوسه شده اید که یک جک راسل را به خانه خود بیارید به نکات زیر با دقت توجه کنید:
خصوصیات نژاد:
سرزنده قاطع کوچک ولی سلطه جو و تندخو
جک راسل نژادی است سرزنده جسور سرزنده بسیاروفادار باهوش و سلطه جو.بزرگترین خصوصیات آنها توانای و کارایی آنهاست که با خصوصیات آنها به عنوان یک همدم همراه است .یک جک راسل همانطوری که می تواند بیاموزد که چگونه یک روباه را تعقیب کند ،یک اسباب بازی را نیز تعقیب می کند یا همان طور که یک موش صحرایی را در یک انبار به هلاکت برساند دخل یک جوراب را در اتاق نشیمن می تواند بیاورد.عادات عجیب آنها باعث به وجد آمدن شما می شود و هوش آنها سرشار است ولی خوی سلطه جو و انرژی بی حدآنها شاید در مواردی بیش از اندازه باشد.این سگ های کوچک بسیار توجه ،ورزش در بیرون منزل ،نظم و درک و پذیرش خوی شکارچیشان،را از نگهدار خود می طلبند.غریزه ذاتی آنها ممکن است آنها را به سوی رفتار تهاجمی نسبت به حیوانات کوچک مانند گربه ها مارها موش و خوکچه هندی، سوق دهد.آنها حتی نسبت به سایر سگ ها هم می توانند تند خو باشند .هیچ زمان چند جک راسل بدون نظارت انسانی نباید تنها گذاشته شوند.آنها ممکن است به یکدیگر آسیب برسانند یا توسط همنوع خود کشته شوند.حتی توله ها باید به دقت تحت نظارت باشند.دارنده گان آینده نگر باید حتما خوی ذاتی ترییرها را درک کنند.
Editor toolbarsDocument New Page TemplatesClipboard/Undo Cut Copy Paste Paste as plain text Paste from Word Undo RedoEditing Find Replace Select AllParagraph Insert/Remove Numbered List Insert/Remove Bulleted List Decrease Indent Increase Indent Block Quote Create Div Container Align Left Center Align Right JustifyLinks Link Unlink AnchorInsert Image Flash Table Insert Horizontal Line Smiley Insert Special Character Insert Page Break for Printing IFrameBasic Styles Bold Italic Underline Strike Through Subscript Superscript Remove FormatStylesStylesStylesFormatFormatFontFontSizeSizeColors Text Color Background ColorTools Show Blocksabout About CKEditor